Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) popisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho zaobchádzania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania www.ebonza.eu (ďalej len „webové rozhranie“)

Prevádzkovateľ osobných údajov:
eBonza sro, so sídlom Praha 1, Staré Město, Křižovnická 86/6
Identifikačné číslo (IČ): 06570798
Daňové identifikačné číslo (DIČ): CZ06570798
Registrovaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 284550

Kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov:
Adresa: Praha 1, Staré Město, Křižovnická 86/6
Telefónne číslo: +421 905 968 547
Kontaktný e-mail: privacy@ebonza.eu

Sme spoločným správcom osobných údajov spolu s osobou, s ktorou uzatvárate kúpnu zmluvu, dohodu o poskytovaní služieb alebo inú obdobnú zmluvu a ktorej kontaktné údaje sú uvedené v objednávkovom formulári (ďalej len „predávajúci“).
Zásady sú vypracované vo viacerých jazykoch, pričom rozhodujúci je text v českej jazykovej verzii.
Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Žiadame vás, aby ste sa dôkladne oboznámili s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie týkajúce sa zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi a súvisiacich práv a povinností.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Čo dodržiavame pri zaobchádzaní s osobnými údajmi?

Pri zaobchádzaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, predovšetkým s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len „nariadenie“) a zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých informáciách O spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.2. Čo sú osobné údaje?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobné údaje sú primárne (ale nie výlučne):
- identifikačné údaje, ako napríklad meno a priezvisko, osobné identifikačné číslo (rodné číslo), dátum narodenia, pohlavie, prihlasovacie meno používateľského účtu, fotografia (voliteľná fotografia je poskytnutá) alebo číslo bankového účtu;
- kontaktné údaje, ako napríklad adresa bydliska (alebo adresa dodania), fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa;
- ďalšie údaje, ako napríklad informácie získané použitím súborov cookie, poloha, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, vybavenia a operačného systému, času a počtu návštev webového rozhrania a ďalšie podobné údaje informácie.2. ZÍSKANIE A POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Ako získavame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nám poskytujete predovšetkým pri zakladaní používateľského účtu alebo pri vyplňovaní objednávky. Ak dôjde k zmene vašich osobných údajov, upravte svoje osobné údaje vo svojom používateľskom účte alebo nám dajte vedieť.
Upozorňujeme, že máme tiež právo monitorovať komunikáciu medzi vami a predávajúcim za podmienok a na účely uvedené v obchodných podmienkach .
Pri návšteve a používaní webového rozhrania môže dôjsť k ďalšiemu získavaniu a ukladaniu určitých osobných údajov prostredníctvom súborov cookie. Viac informácií o súboroch cookie nájdete v článku 5 týchto zásad.

2.2. Na akom základe a na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

- Osobné údaje zadané pri objednávaní tovaru alebo služieb od predajcov alebo osobné údaje zadané v rámci komunikácie môžeme zhromažďovať a spracúvať bez vášho výslovného súhlasu výlučne na účely plnenia zmluvy, teda na účel prenosu týchto údajov údaje predajcom. Ďalej môžeme tieto údaje spracúvať na účely plnenia našich ďalších zákonných povinností (predovšetkým povinností viesť evidenciu, archivácie daňových dokladov atď.) A na základe nášho oprávneného záujmu chrániť naše právne nároky.
- Osobné údaje zadané pri zakladaní používateľského účtu môžeme zhromažďovať a spracúvať bez vášho výslovného súhlasu na účely umožnenia prístupu, správy a správy používateľského účtu. Osobné údaje je možné zadať aj prostredníctvom registračného formulára na Facebooku a Google+. Osobné údaje, ktoré získavame prostredníctvom týchto platforiem, spracovávame rovnakým spôsobom a na rovnaký účel ako osobné údaje získané prostredníctvom procesu registrácie na webovom rozhraní.
- Ak nám udelíte súhlas, aby ste tak učinili so svojím súhlasomfirmou na webovom rozhraní môžu byť vaše osobné údaje zadané pri vyplňovaní objednávky alebo pri zakladaní používateľského účtu nami spracovávané na účely zasielania obchodných správ a priameho marketingu alebo na iné účely, s ktorými ste výslovne súhlasili. Súhlas sa udeľuje zadaním vašej e-mailovej adresy do poľa pre prihlásenie na odber noviniek. Ak ste mladší ako 16 rokov, potrebujete povolenie od svojho zákonného zástupcu. V prípade pochybností môžeme požiadať o potvrdenie vášho veku.
- Osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookie spracúvame na základe vášho súhlasu (ktorý môžete udeliť svojím potvrdením na webovom rozhraní po upozornení na používanie súborov cookie a po tom, čo ste mali možnosť oboznámiť sa s týmito Zásadami). Sme tiež oprávnení spracúvať osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookie v prípade, že budete naďalej používať webové rozhranie aj po tom, čo ste boli na spracovanie týchto osobných údajov upozornení. Osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookie používame na účely vykonávania podpory používateľov, zlepšovania našich služieb vrátane analýzy správania používateľov a marketingu.
- Upozorňujeme, že prihlasovacie meno používateľského účtu je možné zverejniť v súvislosti so zverejnením vašej kontroly webového rozhrania. Je potrebné zvoliť používateľské meno, ktoré neumožňuje iným používateľom webového rozhrania priradiť toto používateľské meno k vašej osobe. Zároveň súhlasíte so zverejnením recenzie na webovom rozhraní.
- Ak nám s tým poskytnete súhlas na webovom rozhraní alebo iným spôsobom, sme oprávnení zverejniť vaše osobné údaje (najmä vaše meno a priezvisko, názov spoločnosti, názov obchodu a / alebo adresa a fotografia), aby sme mohli zverejniť vašu recenziu našej spoločnosti. a naše služby.

Vaše osobné údaje môžeme použiť na iný účel, ako na ktorý boli získané, iba na základe vášho súhlasu.

2.3. Na aké časové obdobie využívame údaje?

Osobné údaje zadané v rámci objednávky tovaru alebo služieb alebo v rámci registrácie používame iba po dobu nevyhnutnú na splnenie zmluvy a splnenie zákonných povinností.
Ak nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie obchodných správ v súlade s predchádzajúcim článkom, budú tieto údaje použité po dobu fungovania webového rozhrania.


3. VAŠE PRÁVA V SPOJENÍ S OSOBNÝMI ÚDAJMI

3.1. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, ak sa osobné údaje spracúvané nami alebo predajcom spracúvajú iba na základe vášho súhlasu (tj. Bez ďalších zákonných dôvodov).

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek:
- prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;
- písomne vo forme listu zaslaného na našu doručovaciu adresu;
- v prípade komerčných správ - spôsobom, ktorý je uvedený v každom e-maile obsahujúcom komerčnú správu (kliknutím na odkaz na odhlásenie alebo iným spôsobom).

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov až do odvolania súhlasu so spracovaním.

3.2. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo požiadať nás o informácie o tom, či spracovávame vaše osobné údaje my alebo predajca. Ak spracovávame vaše údaje, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a predovšetkým k nasledujúcim informáciám:
- účel spracovania;
- kategória spracúvaných osobných údajov;
- príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupnia;
- zoznam tretích štátov mimo Európskej únie, ktorým môžu byť vaše informácie zaslané;
- čas, po ktorý budú osobné údaje uložené.
Na požiadanie vám poskytneme kópiu spracovaných údajov. Za ďalšie kópie môžeme účtovať administratívny poplatok, pričom tento poplatok neprekročí náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.

3.3. Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať okamžitú nápravu, tj. Opravu nepresných údajov a / alebo doplnenie neúplných údajov.
Vaše osobné údaje môžeme kedykoľvek aktualizovať, keď sa prihlásite do svojho účtu.

3.4. Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak ich spracúvame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky zastavíme ďalšie spracovanie vašich osobných údajov na tieto účely.

3.5. Právo na výmaz („právo na zabudnutie“)

Máte právo požadovať, aby sme vymazali vaše osobné údaje, ak:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa zhromažďovali alebo spracúvali;
- odvolali ste súhlas so spracovaním;
- vzniesli ste námietky proti spracovaniu osobných údajov;
- osobné údaje boli spracované nezákonne.

Ak neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazania, sme povinní vyhovieť vašej žiadosti.

3.6. Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak:
- vyvraciate presnosť svojich osobných údajov;
- spracúvanie je nezákonné a vy požadujete obmedzenie spracúvania osobných údajov namiesto vymazania;
- vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale požadujete ich na účely určenia, výkonu alebo obrany právnych nárokov;
- vznesiete námietku proti spracovaniu.

V prípade obmedzenia spracovania sme oprávnení uchovávať iba vaše osobné údaje; ďalšie spracovanie je možné iba na základe vášho súhlasu alebo zo zákonných dôvodov.
Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, obmedzenie trvá po dobu nevyhnutnú na zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.
Ak je spracúvanie osobných údajov obmedzené z dôvodu vyvrátenia presnosti údajov, obmedzenie trvá po dobu overovania presnosti údajov.

3.7. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a odovzdať ich ďalšiemu správcovi osobných údajov.

3.8. Ako sa môžete domáhať svojich práv?

Svoje práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a operácie vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.
Pri ochrane vašich osobných údajov vás v maximálnej miere vyhovieme. Pokiaľ však nie ste spokojní so zaobchádzaním, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, predovšetkým na Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz), ktorý vykonáva dohľad nad ochranou osobných údajov. Toto ustanovenie nemá vplyv na vaše právo podať návrh priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.
Ak sa vaše miesto bydliska, miesto zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza predovšetkým mimo Českej republiky v inom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte mimo Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušné dozorný orgán v takom štáte.


4. SPRÁVA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Ako spravujeme a spracovávame vaše osobné údaje?

Sme prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle nariadenia.
V rozsahu nevyhnutnom na splnenie dohody alebo iných povinností sme tiež povinní odovzdať vaše osobné údaje ďalším osobám podieľajúcim sa na plnení našej zmluvy alebo našich povinností. Vaše osobné údaje prenášame predovšetkým k predajcom, u ktorých si objednávate tovar alebo služby, alebo k našim obchodným partnerom, ktorí sa podieľajú na správe nášho webového rozhrania alebo poskytovaní našich služieb. Tieto osoby sú povinné postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi Českej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie.

Prípadne môžeme oprávniť ďalších spracovateľov a príjemcov osobných údajov. Kto konkrétne spracúva vaše osobné údaje, poskytujeme vám na požiadanie. Ak ste občanom Európskej únie, vaše osobné údaje sa môžu prenášať do štátov mimo Európskej únie. Pokiaľ ide o štáty, pre ktoré sa vyžaduje predchádzajúce povolenie príslušného orgánu na prenos osobných údajov, zabezpečíme také povolenie.
Osobné údaje môžeme ďalej prenášať do našich materských a dcérskych spoločností. Ak dôjde k zmene obchodnej spoločnosti, postúpime vaše osobné údaje nástupníckej spoločnosti. Rozsah vzájomných práv a povinností týkajúcich sa osobných údajov bude zachovaný.

Vaše osobné údaje spracúvajú najmä:
- Google LLC;
- Facebook Inc.
- prúžok;
- DAVEL sro
- Afinea sro
- MailChimp;


Vaše osobné údaje sú tiež spravované a spracovávané prostredníctvom webového rozhrania predajcom spoločne s nami. Predávajúci spravuje a spracúva osobné údaje za účelom plnenia kúpnej alebo inej dohody medzi vami a predávajúcim. Predajca má prístup k vášmu menu, priezvisku, kontaktným údajom, ako je telefón alebo e-mail, a adrese trvalého pobytu (alebo kontaktnej alebo fakturačnej adrese).
Informationové povinnosti, ako aj uplatnenie vašich práv v súvislosti s osobnými údajmi, obstarávame tiež v mene predávajúceho v súlade s týmito zásadami.

Odporúčame, aby ste si u nás uplatnili svoje práva v súvislosti s osobnými údajmi. Ak ich uplatníte u predajcu, predajca postúpi vašu požiadavku na nás a my ju bez zbytočného odkladu vybavíme.


4.2. Ako spracúvame osobné údaje?

Osobné a ďalšie získané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovanými prostriedkami alebo v tlačenej podobe neautomatizovanými prostriedkami.


5. SÚBORY COOKIE

5.1. Čo sú súbory cookie?
Cookies sú textové súbory uložené v počítači alebo inom elektronickom zariadení každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.
Nie všetky súbory cookie zhromažďujú osobné údaje; niektoré iba umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom v príslušných nastaveniach v internetovom prehliadači.
Upozorňujeme, že ak odmietnete použitie súborov cookie, nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

5.2. Aké druhy súborov cookie a na aké účely využíva webové rozhranie?

Webové rozhranie používa relačné (dočasné) cookies, ktoré sa po ukončení prehliadania webového rozhrania automaticky vymažú. Ďalej využíva trvalé súbory cookie, ktoré zostanú vo vašom zariadení, kým ich neodstránite.

Súbory cookie, ktoré webové rozhranie využíva, sú nasledujúce:
- cookies prvej strany - tieto cookies sú priradené k doméne našej webovej stránky; sú to nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies a môžu byť dočasné alebo trvalé;
o základné cookies - umožňujú navigáciu vo webovom rozhraní a využitie základných funkcií; nijako vás neidentifikujú a netýkajú sa osobných údajov;
o výkonové cookies - slúžia na analýzu spôsobu využitia webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní a pod.); údaje získané týmito súbormi cookie sú anonymné;
- súbory cookie tretích strán - tieto súbory cookie sú priradené k inej doméne, ako je doména našej webovej stránky, aj keď sa nachádzate na našej webovej stránke; tieto cookies nám umožňujú analyzovať našu webovú stránku a zobrazovať vám vlastnú reklamu; sú to funkčné cookies a cielené a reklamné cookies;
o funkčné cookies - slúžia na prispôsobenie obsahu zapamätaním si prihlasovacích údajov, geografického umiestnenia atď .; prostredníctvom nich môže dôjsť k získaniu a spracovaniu osobných údajov;
o cielené a reklamné cookies - slúžia na zobrazovanie cielenej reklamy na webovom rozhraní aj mimo neho; prostredníctvom nich môže dôjsť k získaniu a spracovaniu osobných údajov. Informácie o tom, ako využívate náš web, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi v oblasti sociálnych sietí, reklamy a analýz.

5.3. Použité služby pracujúce s cookies

Webové rozhranie využíva službu GoogleAnalytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google LLC (ďalej len „Google“), Facebook Pixel poskytované spoločnosťou Facebook Inc. Môžeme tiež využívať službu Flash LSO poskytovanú spoločnosťou Adobe System Inc. Tieto služby fungujú s informácie získané prostredníctvom cookies.
Ak vás zaujíma, ako spoločnosť Google používa údaje, ktoré od nás získava, a ako ich upraviť alebo zakázať, tieto informácie sa dozviete kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako spoločnosť Google používa údaje, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov: http : //www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/ .

Tieto zásady sú platné a účinné od 09.02.2021