Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom internetovej platformy www.ebonza.sk (ďalej len "webové rozhranie") medzi predávajúcim a vami ako kupujúcim. 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. S kým je zmluva uzatváraná?

Zmluvu uzatvárate vždy s osobou, ktorá je uvedená v objednávkovom formulári ako predávajúci. Identifikačné údaje tejto osoby sú vždy uvedené na webovom rozhraní. V prípade vašich pochybností o osobe predávajúceho kontaktujte prevádzkovateľa (ako je definovaný nižšie).

Zmluva nie je uzatváraná s prevádzkovateľom webového rozhrania, spoločnosťou eBonza s.r.o., so sídlom Křížovnické 86/6, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, Česká republika,IČO: 06570798, DIČ: CZ06570798, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 284550 (ďalej len "prevádzkovateľ").

1.2. Zhrnutie obsahu obchodných podmienok

Kúpnou zmluvou, prípadne zmluvou o poskytovaní služieb alebo inou obdobnou zmluvou (ďalej len "kúpna zmluva" alebo "zmluva") sa predávajúci zaväzuje dodať vám tovar uvedený v objednávke (poprípade poskytnúť vám službu) a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať (umožniť poskytnutie služby ) a zaplatiť mu cenu tovaru alebo služby. Pre uzavretie zmluvy je potrebné, aby ste podali objednávku a aby došlo k jej prijatiu zo strany predávajúceho (podľa článku 2). Informácie o cenách nájdete v článku 3. Možné spôsoby platby a dodania sú uvedené v článku 4 a 5. Informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy po prevzatí tovaru sú v článku 6. Reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom.

1.3. Ide o spotrebiteľskú zmluvu?

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, t.j. ak ste fyzickou osobou a tovar či služby kupujete mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok.

1.4. Čím sa riadia vzájomné práva a povinnosti vás a predávajúceho?

V prvom rade zmluvou, ktorá je tvorená nasledujúcimi dokumentmi:

-        týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú vzájomné práva a povinnosti;

-        Reklamačným poriadkom, podľa ktorého sa postupuje pri reklamácii tovaru;

-        podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní u konkrétneho tovaru alebo služby;

-        objednávkovým formulárom a jeho prijatím,

-        osobitnými obchodnými podmienkami predávajúceho, ak má predávajúci tieto podmienky vytvorené a zverejnené na webovom rozhraní;

a v otázkach neupravených zmluvou sa naše vzájomné práva a povinnosti riadia českým právnym poriadkom, najmä týmito právnymi predpismi:

-   zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník");

-  zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (iba ak ste spotrebiteľom).

Ak sa vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Českej republiky, alebo ak právny pomer vás a predávajúceho obsahuje iný medzinárodný prvok, súhlasíte s tým, že sa vzťah riadi českým právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako český právny poriadok, je vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

V prípade ak osobitné obchodné podmienky predávajúceho ustanovujú niečo iné ako tieto obchodné podmienky, použije sa ustanovenie osobitných obchodných podmienok predávajúceho. Predchádzajúca veta sa neuplatní v prípade, že by ustanovenie osobitných obchodných podmienok predávajúceho bolo pre vás, ako spotrebiteľa menej priaznivé ako ustanovenia v týchto obchodných podmienkach.

1.5. Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením na webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

1.6. Čo by ste ešte ohľadom obchodných podmienok mali vedieť?

V prípade, že je niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenia, ktoré sa mu svojím zmyslom najviac blíži. Tým nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Znenie obchodných podmienok je prevádzkovateľ oprávnený meniť či dopĺňať. Obchodné podmienky v novom znení budú vždy zverejnené na webovom rozhraní, prevádzkovateľ o zmene podmienok neinformuje iným spôsobom. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorých účinnosti vznikli. Meniť či doplňovať obchodné podmienky možno len písomnou formou.

 

2. ZMLUVA

2.1. Ako uzatvárame zmluvu?

Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku v súlade s týmito obchodnými podmienkami a aby došlo k prijatiu tejto objednávky zo strany predávajúceho. Upozorňujeme, že prezentácia tovaru či služieb na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

2.2. Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára) alebo iným spôsobom, ktorý webové rozhranie umožňuje. Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári.

Pred odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (obsahujúca všetky dane, clá a poplatky). V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla "Potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v záväznej objednávke sú považované za správne a úplné. O ich zmene bezodkladne informujte predávajúceho prostredníctvom vášho užívateľského účtu, telefonicky či e-mailom.

2.3. Môžete už odoslanú objednávku zrušiť alebo zmeniť?

Všetky odoslané objednávky, pri ktorých prebehla úhrada ceny tovaru či služby sú záväzné. Neskoršie zrušenie či zmeny objednávky sú možné len po dohode s predávajúcim. Ak je takto zrušená objednávka tovaru alebo služby, pri ktorých nie je možné odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 6), má predávajúci nárok na náhradu nákladov, ktoré už v súvislosti so zmluvou vynaložil.

2.4. Ako zistíte, že objednávka bola prijatá a kedy je uzatvorená zmluva?

O obdržaní objednávky vás bude predávajúci informovať prostredníctvom webového rozhrania.

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď uhradíte cenu tovaru alebo služby prostredníctvom platobnej brány.

2.5. Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Dokumenty tvoriace zmluvu vám predávajúci zašle e-mailom alebo na vašu žiadosť vytlačí poštou. Pri zasielaní poštou vás môže prevádzkovateľ či predávajúci požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

Dokumenty tvoriace zmluvu sú archivované v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám.

 

3. CENA

3.1. Môže sa cena na webovom rozhraní meniť?

Pokiaľ cena uvedená pri tovare alebo službe na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, predávajúci vás na túto skutočnosť upozorní. Na prijaté objednávky však nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím zo strany predávajúceho.

V prípade, že došlo k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru alebo služby na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, predávajúci nie je povinný dodať vám tovar alebo poskytnúť službu za túto úplne zjavne chybnú cenu.

Platba za tovar a služby je možná v Českých korunách (CZK), ak nakupujete prostredníctvom webového rozhrania určeného pre Českú republiku, poprípade v eurách (EUR), ak nakupujete na webovom rozhraní, ktoré je určené pre krajiny mimo Českej republiky.

 

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Akým spôsobom je možné hradiť cenu tovaru či služieb?

Cenu môžete uhradiť predovšetkým bezhotovostne pred dodaním tovaru alebo poskytnutím služby prostredníctvom platobnej brány Lemon Way.

Prípadné ďalšie spôsoby platby a prípadné poplatky spojené s niektorými spôsobmi platby sú uvedené na webovom rozhraní.

4.2. Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

Pri bezhotovostnej platbe pred dodaním tovaru alebo poskytnutím služieb je cena splatná bezprostredne po vykonaní objednávky. Ak úhrada nebude vykonaná, nedochádza k uzavretiu zmluvy v zmysle článku 2.4 obchodných podmienok.

4.3. Ako obdržíte daňový doklad?

Predávajúci je povinný vystaviť vám daňový doklad, a to v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými v mieste sídla predávajúceho. Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami udeľujete predávajúcemu súhlas s vystavením účtenky elektronickou formou, ak právny poriadok štátu, v ktorom má podnikateľ sídlo, tento spôsob vystavenia účtenky umožňuje.

 

5.  DODACIE PODMIENKY A PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY

5.1. Ako je tovar zasielaný?

Spôsoby dodania tovaru vrátane výšky nákladov na dodanie tovaru sú stanovené predávajúcim a sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

5.2. Kedy vám bude tovar dodaný?

Doba dodania tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby. Dobu dodania tovaru externými dopravcami nemôže predávajúci ovplyvniť. V prípade problémov týkajúcich sa doby dodania kontaktujte predávajúceho, nikdy nie prevádzkovateľa webového rozhrania.

Tovar, ktorý je skladom, predávajúci spravidla expeduje do troch pracovných dní od vykonania objednávky. Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar zo strany predávajúceho, ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny.

5.3. Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj predávajúceho. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

5.4. Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, má predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré predávajúcemu z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú.

Ak ste už uhradili cenu tovaru, má predávajúci právo pristúpiť k svojpomocnému predaju tovaru podľa § 2126 občianskeho zákonníka.

5.5. Akým spôsobom sú poskytované služby?

Spôsob poskytnutia služby je vždy uvedený na webovom rozhraní. Ak sa nedohodnete s predávajúcim na dátume poskytnutia služby, bude vám služba poskytnutá, prípadne začne byť poskytovaná bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy, najneskôr však v lehote 14 dní od uzavretia zmluvy.

Súhlasom s obchodnými podmienkami udeľujete svoj súhlas s poskytnutím služby v lehote pre odstúpenie od zmluvy. Ak bola služba poskytnutá v lehote pre odstúpenie od zmluvy, strácate právo od zmluvy odstúpiť.

 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od zmluvy môžete ako spotrebiteľ bez udania dôvodu odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (v prípade služieb do 14 dní od uzavretia zmluvy); ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať prostredníctvom používateľského účtu na webovom rozhraní, prípadne na doručovaciu adresu predávajúceho alebo na adresu jeho sídla. Pre odstúpenie od zmluvy je možné použiť vzorový formulár.

6.2. Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá.

6.3. Akým spôsobom vrátite tovar?

Tovar ste povinní vrátiť predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na jeho doručovaciu adresu, do jeho prevádzkarne alebo na adresu sídla. Tovar neposielajte na dobierku, predávajúci nie je povinný ho takto prevziať.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

- kópiu dodacieho listu a faktúry (ak boli vystavené) alebo iný doklad preukazujúci kúpe tovaru;

- písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

Komunikáciu s predávajúcim v súvislosti s odstúpením od zmluvy je možné uskutočňovať prostredníctvom webového rozhrania. Po uplynutí 14 dní od prevzatia zakúpeného tovaru je nutné komunikovať s predávajúcim mimo webové rozhrania.

6.4. Kedy dostanete späť svoje peniaze?

V prípade, že odstúpite od zmluvy, predávajúci vám vráti všetky prijaté peňažné prostriedky do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že predávajúci nie je oprávnený vrátiť vám peniaze skôr, než mu vrátite tovaru alebo preukážete, že ste mu tovar odoslali.

Popri kúpnej cene máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, predávajúci vám vráti náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze budú vrátené rovnakým spôsobom, akým ste uhradili cenu (ak do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny iný neoznámite prevádzkovateľovi či predávajúcemu a nevzniknú vám týmto žiadne ďalšie náklady), alebo spôsobom, aký budete požadovať.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na adresu predávajúceho hradíte vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

6.5. Čo keď bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

Pokiaľ predávajúci zistí, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, zodpovedáte mu za takto zníženú hodnotu tovaru.

6.6. Kedy sa od zmluvy odstúpiť nedá?

V súlade s § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od nasledujúcich zmlúv:

- o poskytovaní služieb, ak boli splnené s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy, a o tomto dôsledku ste boli informovaní;

- o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa vášho želania alebo pre vašu osobu;

- o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

- o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý ste z obalu vyňali a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;

- o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak ste porušili ich pôvodný obal;

- o dodávke novín, periodík alebo časopisov;

- o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, ak tieto plnenia poskytujeme v určenom termíne,

- o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a o tomto dôsledku ste boli informovaní.

6.7. Kedy môže odstúpiť od kúpnej zmluvy predávajúci?

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

- nedostal od vás cenu tovaru alebo služby v dobe splatnosti alebo ste neprevzali tovar;

- tovar z objektívnych príčin nie je možné za pôvodných podmienok dodať;

- plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, bude vás predávajúci o odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať.

Ak ste už úplne alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, bude vám prijatá čiastka vrátená do piatich dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na bankový účet, z ktorého ste vykonali úhradu.

 

7.  PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Vaše práva z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, ak ste spotrebiteľom, § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka). Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia predávajúci postupuje v súlade s Reklamačným poriadkom.

 

8.  ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA

8.1. Aké povolenia majú predávajúci na výkon svojej činnosti?

K predaju tovaru je predávajúci oprávnený na základe živnostenského oprávnenia, prípadne iného oprávnenia, ktoré je pre podnikanie potrebné v štáte, v ktorom má predávajúci sídlo.

8.2. Ako prevádzkovateľ vybavuje sťažnosti?

V prípade, že máte sťažnosť voči postupu predávajúceho, kontaktujte prevádzkovateľa na emaily ebonza@ebonza.sk. Prevádzkovateľ preskúma sťažnosť a bude predávajúceho aj vás kontaktovať s riešením. Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na príslušný živnostenský úrad alebo na Českú obchodnú inšpekciu.

8.3. Vaše práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a ak vznikne medzi vami spor zo zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Českú obchodnú inšpekciu (adresa: Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhranie: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; ; elektronický kontakt: adr@coi.cz.; telefón: +420 296 366 360) na účely mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u predávajúceho prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

Ak máte bydlisko v inom štáte, máte právo obrátiť sa na orgán mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov v tomto štáte, prípadne v štáte, kde má predávajúci svoje sídlo (ak je v týchto štátoch možné riešiť spor mimosúdne prostredníctvom orgánu, ktorý je k tomuto riešeniu spôsobilý).

Pre podanie sťažnosti týkajúcej sa tovaru alebo služieb, ktoré ste u predávajúceho zakúpili, a pre vyhľadanie subjektu alternatívneho riešenia sporu môžete tiež využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.4. Aké ďalšie informácie by ste mali vedieť?

Komunikácia medzi vami a predávajúcim prebieha výhradne v elektronickej forme (emailom, prípadne prostredníctvom webového rozhrania). Správa zaslaná druhej zmluvnej strane sa považuje za doručenú 3 deň po jej odoslaní.

Obchodné podmienky sú vytvorené vo viacerých jazykoch, pričom rozhodujúce je znenie v českej jazykovej verzii.

Vyhlasujete, že rozumiete každej časti webového rozhrania a nepožadujete preklad akejkoľvek časti webového rozhrania. Všetky informácie uvedené na webovom rozhraní sú iba informatívneho charakteru a prevádzkovateľ nezodpovedá za ich správnosť, aktuálnosť či úplnosť.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od  9. 2. 2021. 

 

Komentáre

Nenašli sa žiadne príspevky

Napísať recenziu