Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok (ďalej len "reklamačný poriadok") upravuje spôsob a podmienky 
reklamácie vád tovaru a služieb zakúpených prostredníctvom internetovej platformy www.ebonza.sk

1. Kto zodpovedá za chybné plnenie?

Zmluvu uzatvárate vždy s osobou, ktorá je uvedená v objednávkovom formulári ako predávajúci. Identifikačné údaje tejto osoby sú vždy uvedené na webovom rozhraní. V prípade vašich pochybností o osobe predávajúceho kontaktujte prevádzkovateľa (ako je definované nižšie).

Zmluva nie je uzatváraná s prevádzkovateľom webového rozhrania, spoločnosťou eBonza s.r.o, so sídlom Křížovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06570798, DIČ: CZ06570798, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 284550 (ďalej len "prevádzkovateľ").

Za chybné plnenie zo zmluvy je vždy zodpovedný príslušný predávajúci, nie prevádzkovateľ. V prípade sťažností na postup predávajúceho pri reklamácii sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa na emaily ebonza@ebonza.sk.

Predávajúci je oprávnený stanoviť si rozdielne pravidlá týkajúce sa reklamácie tovaru či služieb (napríklad kratšie lehoty na vybavenie reklamácie, dlhšiu záručnú dobu, záruku za akosť a pod.), vždy je však povinný dodržiavať minimálnu úroveň ochrany spotrebiteľa podľa tohto Reklamačného poriadku a minimálnu ochranu, ktorú poskytuje právny poriadok štátu, v ktorom máte bydlisko (ak ste spotrebiteľom).

2. Za aké vady tovaru zodpovedá predávajúci?

2.1.Predávajúci zodpovedá za to, že vám bol dodaný ten tovar, ktorý ste si objednali, a že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí predovšetkým:

-   má vlastnosti, ktoré boli dojednané, ktoré predávajúci popisuje, alebo ktoré ste mohli očakávať s prihliadnutím na povahu tovaru a na základe reklamy;

-   je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;

-   vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;

-   sa hodí k účelu, ktorý predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa zakúpený tovar obvykle používa;

-   zodpovedá akosti, ktorá bola dohodnutá, prípadne kvalite, ktorú pre daný typ tovaru stanovujú platné a účinné právne predpisy;

-   nemá právne vady, t.j. ku tovaru nemá majetkové práva tretia osoba a tovar je vybavený dokumentami a dokladmi potrebnými pre riadne užívanie tovaru.

Predávajúci ďalej zodpovedá za to, že sa tieto chyby nevyskytnú v záručnej dobe. Nad rámec zákonnej záručnej doby pre spotrebiteľa neposkytuje predávajúci žiadnu záruku za akosť. Záručná doba nie je poskytovaná podnikateľom.

2.2.Za chybu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá vašej predstave, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 6 Všeobecných obchodných podmienok.

2.3.Ak sa chyba tovaru prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.


3. Aká je záručná doba?

3.1.U nepoužitého spotrebného tovaru je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k  tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba.

U použitého tovaru je záručná doba dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru.

3.2. Ak je na tovar uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, prípadne je u veci podliehajúcej skaze uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, trvá záručná doba  do takého dátumu.

3.3. V prípade, že vám bude tovar vymenený alebo opravený, na nový tovar, resp. vymenené súčiastky a náhradné diely nebeží nová záručná doba. Záručná doba sa  však v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú ste nemohli kvôli chybe tovaru užívať, tj. predovšetkým o dobu, po ktorú je tovar v oprave.


4. Aké práva z chybného plnenia máte?

4.1. Vaše práva z chybného plnenia sa riadia Občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117, a tiež §2165 až 2174.

4.2. V súlade s uvedenými ustanoveniami vám náležia najmä nasledovné práva:

a)  Doplnenie toho, čo chýba

Ak vám predávajúci dodá tovar v menšom množstve, než ktoré bolo dohodnuté, alebo vám predávajúci dodá nekompletný tovar, máte právo na doplnenie toho, čo chýba.

b)  Zľava z kúpnej ceny

Ak pri prevzatí tovaru existovala na tovare vada alebo sa vada vyskytla v záručnej dobe, môžete požadovať vždy primeranú zľavu z kúpnej ceny.

c)  Výmena tovaru alebo chybnej časti tovaru

Výmenu tovaru alebo chybnej súčasti tovaru môžete požadovať vždy, ak to nie je neúmerné k povahe vady (tj. najmä v prípade, kedy nie je možná bezprostredná oprava veci) a ak sa nejedná len o nepodstatné porušenie zmluvy.

Právo na výmenu tovaru vám nenáleží, v prípade, že je chybná iba časť (súčasť) tovaru. Ak v priebehu reklamačného konania predávajúci dospeje k záveru, že je chybná iba súčasť tovaru, predávajúci vám vymení túto súčasť.

Požadovať výmenu tovaru nemôžete pri tovare použitého alebo predávaného za nižšiu cenu. Namiesto toho môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny.

d)  Oprava tovaru

Ak je možné tovar opraviť, patrí vám právo na bezplatné odstránenie vady. Ak sa v priebehu reklamačného konania ukáže, že predávajúci nie je schopný tovar opraviť, bude vás bezodkladne informovať a môžete zvoliť iný, tu uvedený spôsob vybavenia reklamácie.

e)  Vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy)

Vrátenie peňazí môžete požadovať iba za predpokladu, že:

- dodanie chybnej alebo nekompletnej veci zo strany predávajúceho zakladá podstatné porušenie zmluvy; alebo

- predávajúci nie je schopný odstrániť vadu, pre ktorú nemôžete tovar riadne používať, alebo nie je schopný tovar s touto vadou vymeniť (napr. tovar sa už nevyrába); alebo

- tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave (výskyt tej istej chyby po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách); alebo

- sa na tovare vyskytne väčší počet vád (súčasný výskyt aspoň troch odstrániteľných chýb, z ktorých každá bráni riadnemu užívaniu tovaru); alebo

- predávajúci nedodrží lehotu na vybavenie reklamácie / nevykoná nápravu do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

4.3. Podmienkou pre výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) je, že vrátite vec v tom stave, v akom ste ju dostali. Výnimkou sú prípady, keď:

a)došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;

b)ste použili vec ešte pred objavením vady;

c)ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojim konaním alebo nekonaním; alebo

d)ste vec predali ešte pred objavením vady, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri obvyklom použití; stalo sa tak len z časti, vrátite predávajúcemu, čo ešte vrátiť môžete, a dáte mu náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia veci prospech.


5. Kedy nemožno práva z chybného plnenia uplatniť?

5.1. Práva z chybného plnenia vám nepatria, ak:

-  ste o vade pred prevzatím veci vedeli;

-  ste chybu sami spôsobili; alebo

-  uplynula záručná doba.

5.2. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

-  opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým uživaním (za opotrebenie spôsobené uživaním sa považuje aj zníženie kapacity batérií a akumulátorov);

-  vady použitej veci zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal v okamihu, kedy ste ho prevzali;

-  veci predávané za nižšiu cenu - len vo vzťahu k vade, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; alebo

-  veci, ak to vyplýva z ich povahy (najmä tovar, ktorý zo svojej povahy nemôže vydržať po celú dobu trvania záručnej doby).


6. Akým spôsobom je možné reklamovať poskytnuté služby?

Poskytované služby je možné reklamovať v priebehu ich poskytovania. Skryté chyby reklamujte bez zbytočného odkladu po tom, čo ste sa o nich dozvedeli. Vadu služby možno reklamovať najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia služby.

V prípade, že vám služba bola poskytnutá vadne, máte najmä právo na:

a) bezplatnú nápravu (najmä na dodatočné poskytnutie služby alebo na poskytnutie náhradnej služby);

b) primeranú zľavu z kúpnej ceny;

c) odstúpenie od zmluvy (len v prípade, že je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy).

Prípadná ďalšie práva vyplývajúce z platných právnych predpisov nie sú týmto ustanovením dotknuté.

Práva z chybného plnenia Vám nepatria, ak:

- ste o vade pred poskytnutím služby vedeli;

- ste chybu sami spôsobili; najmä poskytnutím nesprávnych alebo neúplných informácií.


7. Ako postupovať pri reklamácii?

7.1. Reklamáciu uplatnite u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia  chyby. Do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru je možné reklamáciu uplatniť prostredníctvom webového rozhrania. Po uplynutí tejto lehoty je nutné informovať predávajúceho mimo webové rozhranie.

7.2. Reklamácie predávajúci prijíma v ktorejkoľvek svojej prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne poskytovaných služieb, a v sídle predávajúceho. Pre čo najrýchlejšie vybavenie  reklamácie je vhodné reklamovať tovar alebo služby v prevádzkarni predávajúceho.           

Pokiaľ máte záujem o opravu veci, a v potvrdení o trvaní práv z chybného plnenia  (záručnom liste) je uvedená osoba určená na opravu, ste povinní uplatniť reklamáciu u tejto osoby. Túto povinnosť máte iba v prípade, že sa táto osoba nachádza na rovnakom mieste ako predávajúci alebo na mieste ku vám bližšiemu.

Reklamáciu a reklamovaný tovar nezasielajte na adresu prevádzkovateľa. Pokiaľ bude reklamácia, resp. reklamovaný tovar zaslaný na adresu prevádzkovateľa, má  predávajúci nárok účtovať si účelne vynaložené náklady na preposlanie reklamácie,  resp. reklamovaného tovaru od prevádzkovateľa k predávajúcemu.

7.3. Odporúčaný postup pri reklamácii:

- pre rýchlejšie vybavenie, môžete predávajúceho o reklamácii vopred informovať prostredníctvom svojho užívateľského účtu na webovom rozhraní;

- zároveň je vhodné informovať predávajúceho o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o doplnenie toho, čo chýba, zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo jeho chybnej súčasti, opravu veci, vrátenie peňazí, bezplatnú nápravu u služieb, prípadne ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom;

- reklamovaný tovar doručte predávajúcemu spolu s uplatnením reklamácie alebo následne (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme) na adresu sídla alebo prevádzky (príp. na adresu osoby určenej pre opravu), pričom pri zasielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu;

- pre uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

7.4. Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy bol predávajúcemu oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

7.5. O doručenej reklamácie rozhoduje predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane prípadného odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodnete na dlhšej lehote (táto lehota sa neuplatní v prípade, ak ste zmluvu s predávajúcim uzatvorili ako podnikateľ).

7.6. Ak zvolíte právo, ktoré vám nemôže byť z objektívnych dôvodov priznané (najmä u neodstrániteľných vád alebo v prípade výmeny tovaru, ktorá nie je možná), bude vás predávajúci bezodkladne kontaktovať. V takom prípade môžete zvoliť iné právo v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

7.7. Pri reklamácii vám predávajúci vydá písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete. Ďalej (po vybavení reklamácie) vám predávajúci vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

7.8. V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na úhradu účelne vynaložených  nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vadu vytknúť.

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 9.2.2021.