Podmienky používania webového rozhrania pre kupujúcich

Tieto podmienky používania webového rozhrania (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na užívanie webového rozhrania www.ebonza.sk (ďalej len "webové rozhranie") vami ako kupujúcim. 

Prevádzkovateľ webového rozhrania

eBonza s.r.o.

so sídlom Křížovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

IČO: 06570798

DIČ: CZ06570798

zapísaná: obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 284550

adresa pre doručovanie: Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

kontaktný e-mail pre korešpondenciu : ebonza@ebonza.sk


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Na čo webové rozhranie slúži?

Prostredníctvom webového rozhrania dochádza ku stretávaniu ponuky a dopytu po tovaroch a službách medzi vami ako kupujúcim a treťou osobou ako predávajúcim. Na webovom rozhraní je možné uzatvárať kúpnu alebo inú obdobnú zmluvu s predávajúcimi.

Berte na vedomie, že nie sme predajcom či poskytovateľom služieb, ktoré sa na webovom rozhraní nachádzajú a z tohto dôvodu nie sme zodpovední za riadne dodanie tovaru či riadne poskytnutie služby, poprípade za akýkoľvek iný právny pomer medzi vami a predávajúcim.

Právny pomer s predávajúcim sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom. Berte na vedomie, že sa váš právny pomer môže riadiť ďalšími dokumentami, poprípade informáciami, ktoré vám predávajúci oznámi alebo ktoré sú uvedené pri tovare či služby predávajúceho na webovom rozhraní. Predávajúci je oprávnený stanoviť rozdielne pravidlá pre váš právny pomer, vždy je však povinný zachovávať minimálnu ochranu spotrebiteľa, ktorú priznáva český právny poriadok, prípadne právny poriadok štátu, kde máte trvalé bydlisko.

Na webovom rozhraní vám umožňujeme zriadiť si užívateľský účet. Tento účet je nevyhnutný pre využívanie hlavných funkcionalít webového rozhrania. Podmienky zriadenia užívateľského účtu sú uvedené v článku 2 podmienok. Zriadenie a vedenie používateľského účtu je bezplatné.

Webové rozhranie ďalej umožňuje realizovať platby za tovar či služby predávajúcich. Platobné služby zabezpečuje príslušný poskytovateľ platobných služieb odlišný od našej spoločnosti.

Pri nákupe a platbe za tovary a služby od predávajúcich vám môžu vznikať dodatočné náklady (na internetové pripojenie, transakčné poplatky a pod.). S týmito poplatkami ste povinní sa vopred oboznámiť. Pokiaľ si nie ste istí, aké poplatky ste povinný hradiť kontaktujte nás alebo predávajúceho.


1.2. Akými dokumentami ste povinní sa pri užívaní webového rozhrania riadiť?

V prvom rade zmluvou, ktorá je tvorená nasledujúcimi dokumentami:

-  týmito podmienkami, ktoré vymedzujú naše vzájomné práva a povinnosti;

Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré upravujú ochranu vašich osobných údajov;

-  pravidlami fóra;

-  podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri registrácii na webovom rozhraní;

a v otázkach neupravených zmluvou sa naše vzájomné práva a povinnosti riadia českým právnym poriadkom, najmä týmito právnymi predpismi:

- zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník");

- zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (iba ak ste spotrebiteľom).

Berte na vedomie, že váš právny pomer s predávajúcim sa môže riadiť obchodnými podmienkami konkrétneho predávajúceho, prípadne tiež informáciami a pokynmi uvedenými pri konkrétnom tovare alebo službe, ktoré sú predmetom vašej zmluvy s predávajúcim.

Ak sa vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Slovenskej republiky, alebo ak náš právny pomer obsahuje iný medzinárodný prvok, súhlasíte s tým, že sa náš vzťah riadi českým právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako český právny poriadok, je vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.


1.3 Ako vyjadríte súhlas s podmienkami?

Zaslaním registračného formulára a ďalej tiež potvrdením na webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.


1.4 Čo by ste ešte ohľadom obchodných podmienok mali vedieť?

V prípade, že je niektoré z ustanovení týchto podmienok neplatné, neúčinné alebo  nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenia, ktoré sa mu svojím zmyslom najviac blíži. Tým nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Znenie podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Meniť či dopĺňať podmienky možno len písomnou formou.


2. REGISTRÁCIA NA WEBOVOM ROZHRANÍ

2.1. Ako sa môžete registrovať na webovom rozhraní?

Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní je založený  užívateľský účet. Prístupové údaje do užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti.

Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

Registráciu môžete vykonať iba za predpokladu, že ste starší ako 18 rokov. Sme oprávnení požiadať vás o doloženie dokumentu potvrdzujúceho váš vek.

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť. V prípade zmien vo vašich údajoch odporúčame vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

Ak nám vznikne uvedením nepravdivých údajov škoda, ste povinní nám túto škodu v plnej výške nahradiť.

 

2.2. Na čo slúži užívateľský účet?

Prostredníctvom používateľského konta môžete predovšetkým objednávať tovar alebo  služby, sledovať objednávky a informácie o vykonaných nákupoch, uhradených cenách,   odstúpeniach od zmluvy, získaných zľavách a odmenách. Prostredníctvom užívateľského účtu je možné komunikovať s predávajúcim. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

 

2.3. Akým spôsobom je možné užívateľský účet zrušiť?

Svoj užívateľský účet môžete zrušiť zaslaním žiadosti o zrušenie účtu na náš kontaktný email. Do tohto emailu je nutné uviesť vždy meno, priezvisko a informácie o poslednom realizovanom nákupe. Sme oprávnení vyžiadať si od vás ďalšie informácie na overenie vašej identity.

 

2.4. Kedy môžeme váš užívateľský účet zrušiť?

Uvedomte si, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, v prípade, že  prostrednictvom vašeho účtu dochádza k porušovániu dobrých mravov, platných právnych predpisov, týchto podmienok, najmä potom článku 4 podmienok a pravidiel fóra.


3. VKLADANIE OBSAHU NA WEBOVÉ ROZHRANIE

3.1. Aký obsah ste oprávnení na webové rozhranie vkladať?

Prostredníctvom webového rozhrania je možné vkladať obrázky, fotografie, texty vo  forme komentárov, hodnotení produktov a pod.

Vyhradzujeme si právo odstrániť všetok obsah, ktorý:

- zobrazuje násilie alebo podnecuje nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery alebo náboženského, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k určitej národnostnej či etnickej skupine;

- môže predstavovať konanie zneužívajúce či obmedzujúce hospodársku súťaž, ktoré je spôsobilé privodiť ujmu iným subjektom, a to najmä vo forme klamlivej reklamy, klamlivého označenia tovaru alebo služieb, vyvolania nebezpečenstva zámeny, parazitovania na povesti, zľahčovania, zakázanej porovnávacej reklamy, alebo iného obdobného konania ;

- porušuje autorské práva a práva duševného vlastníctva prevádzkovateľa či tretích osôb;

- obsahuje kontaktné informácie na inú osobu alebo údaje, ktoré môžu byť považované za osobné údaje, pokiaľ k tomu táto osoba nedala súhlas;

- obsahuje nepravdivé alebo skresľujúce informácie o ponúkanom tovare či službe predávajúceho;

- obťažuje ostatných užívateľov webového rozhrania alebo im bráni v riadnom využívaní služieb prevádzkovateľa;

- obsahuje vulgarizmy alebo iné výrazy ktorých význam je v rozpore so všeobecnými zásadami slušnosti a etiky;

- vyzýva k porušovaniu legislatívy alebo toto porušovanie schvaľuje;

- je spôsobilý ohroziť mravný vývoj detí a mladistvých alebo ich fyzický alebo psychický vývoj

- je spôsobilý ohroziť chod webového rozhrania alebo webové rozhranie nadmerne zaťažuje;

- propaguje iný tovar či službu ako tovar či službu, ku ktorej sa pridáva hodnotenie či komentár;

- obsahuje neopodstatnený počet interpunkčných znamienok, hviezdičiek a podobných znakov; alebo

- iným spôsobom porušuje tieto obchodné podmienky, platné právne predpisy Českej republiky alebo dobré mravy.

Sme oprávnení kontrolovať obsah informácií uverejnených prostredníctvom webového rozhrania vrátane komunikácie medzi vami a predávajúcim, a ďalej sme oprávnení bez náhrady zrušiť váš užívateľský účet, ktorý by bol v rozpore s týmito podmienkami.

Berte na vedomie, že v dôsledku pozastavenia či zmeny poskytovania našich služieb môžete stratiť dočasne alebo trvalo prístup k obsahu webového rozhrania.


3.2. Ste povinní zabezpečiť súhlas autora pri uverejňovaní obsahu na webovom rozhraní?

Súhlasom s týmito podmienkami prehlasujete a zodpovedáte za to, že ste držiteľom licencií k textom, fotografiám, ilustráciám a ďalším materiálom, ktoré tvoria vami vložený obsah. Ak nie ste držiteľom príslušnej licencie, zaistíte súhlas autora so spracovaním.


3.3. Aké máme nároky v prípade porušenia tohto článku podmienok?

Ak sa akékoľvek vyhlásenie v článku 3.2 podmienok ukáže byť nepravdivým, alebo ak na webové rozhranie vložíte obsah, ktorý porušuje článok 3.1 podmienok, a v súvislosti s tým po nás bude vymáhané akékoľvek plnenie treťou stranou, máme nárok následne vymáhať po vás náklady, ktoré nám v súvislosti s tým vzniknú, vrátane nákladov na právne zastúpenie. Zaväzujete sa nás odškodniť za všetky straty, náklady, výdavky, nároky, riadenia alebo požiadavky vznesené voči nám z dôvodu porušenia práv duševného vlastníctva tretích osôb vašou osobou.


 3.4. Akým spôsobom je možné komunikovať s predávajúcim?

Komunikovať s predávajúcim je možné prostredníctvom webového rozhrania alebo prostredníctvom kontaktných údajov predávajúceho. Berte na vedomie, že ste povinní zdržať sa v komunikácii s predávajúcim takého spôsobu, ktorý by mohol poškodiť dobré meno našej spoločnosti a služieb, ktoré poskytujeme. Pri porušení tejto povinnosti ste povinný uhradiť nám škodu, ktorá nám vaším konaním vznikne. V takom prípade máme ďalej právo ukončiť s vami spoluprácu. Nie ste oprávnení s predávajúcim zdieľať kontaktné údaje, prípadne sa dohovárať s predávajúcim na predaji tovaru alebo poskytnutí služby mimo webové rozhranie.

Komunikácia s predávajúcim ohľadom odstúpenia od zmluvy alebo v rámci reklamačného konania prostredníctvom webového rozhrania nie je možná ak uplynulo 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Komunikácia s predávajúcim prebieha výlučne elektronickou formou, ak sa nedohodnete s nami a s predávajúcim na inom postupe. Správa zaslaná predávajúcemu sa považuje za doručenú 3 dňom po jej odoslaní (rovnako tak správa odoslaná od predávajúceho vám).


4. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ZODPOVEDNOSŤ A UŽÍVANIE WEBOVÉHO ROZHRANIA

4.1. Je obsah webových stránok chránený autorským právom?

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený naším autorským právom alebo právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či odplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. eBonza je našou registrovanou ochrannou známkou.

 

4.2. Zodpovednosť a užívanie webového rozhrania

Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo neprimerane systém zaťažovať.

Ak sa pri užívaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť nám škodu, ktorá vaším konaním podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opustenie webového rozhrania a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.


5.  ĎALŠIE INFORMÁCIE

5.1. Ako vybavujeme sťažnosti?

Sťažnosti na správanie predávajúcich, poprípade sťažnosti týkajúce sa našich služieb je možné smerovať na náš kontaktný email ebonza@ebonza.sk, prípadne prostredníctvom vášho používateľského účtu. Váš spor s predávajúcim sa pokúsime vyriešiť zmierom. Ďalej sa môžete obrátiť na príslušné dozorné orgány.


5.2. Vaše práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a ak vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Českúobchodnú inšpekciu (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhranie: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

Pre vyhľadanie subjektu alternativného riešenia sporov môžete tiež využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V prípade, vzniku sporu s predávajúcim ste oprávnení využiť tiež príslušný orgán riešenia spotrebiteľských sporov v mieste sídla predávajúceho.

5.3. Ďalšie informácie a vyhlásenia

Obchodné podmienky sú vyhotovené vo viacerých jazykoch, pričom rozhodujúce je znenie v českej jazykovej verzii. Vyhlasujete, že rozumiete každej časti webového rozhrania a nepožadujete preklad webového rozhrania.

Všetky informácie uvedené na webovom rozhraní sú iba informatívneho charakteru, nezodpovedáme za ich správnosť, aktuálnosť či úplnosť.

Znenie podmienok sme oprávnení meniť a dopĺňať. Podmienky v novom znení budú vždy zverejnené na webovom rozhraní, o zmene podmienok vás neinformujeme iným spôsobom. Práva a povinnosti sa vždy riadia tým znením podmienok, za ktorých účinnosti vznikli.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 9. 2. 2021.