Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb


Tieto všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie služieb sa vzťahujú na prezentáciu ponuky tovaru a služieb a poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľa prostredníctvom webového rozhrania www.ebonza.sk prevádzkovaného spoločnosťou

 

            eBonza s.r.o. 

            so sídlom Křížovnická 86/6, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, Česká republika

            IČO: 06570798

            DIČ: CZ06570798

            zapísaná: obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 284550

            adresa pre doručovanie: Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika 

            kontaktný e-mail: ebonza@ebonza.sk

     

1.  Úvodné ustanovenia

1.1. Ďalej v týchto obchodných podmienkach sú používané niektoré nižšie definované termíny:

     -  cenník zahŕňa cenu jednotlivých registračných plánov s popisom zliav prémiových služieb a prezentácie tovarov, a ďalej cenu prémiových služieb. Cenník môže byť rozdelený do viacerých dokumentov;

    -  kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem o tovar či službu predávajúceho, ktoré sú ponúkané prostredníctvom webového rozhrania, prípadne osoba, ktorá uzatvára s predávajúcim kúpnu či inú zmluvu;

    -  občianskym zákonníkom sa rozumie zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

    -  obchodné podmienky sú tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie služieb;

    -  obsahom sa rozumejú najmä všetky materiály a informácie vložené predávajúcim v súvislosti s užívaním služby na webové rozhranie prevádzkovateľa, najmä zadaním prezentácie;

    -  platobným účtom sa rozumie platobný účet označený ako Merchant account, vedený u poskytovateľa platobných služieb na základe zmluvy o poskytovaní platobných služieb. K tomuto účtu má prístup poskytovateľ platobných služieb a prevádzkovateľ. Predávajúci vidí zostatok na tomto účte prostredníctvom svojho používateľského účtu v sekcii "Peňaženka";

    -  poskytovateľom platobných služieb je spoločnosť Sripe Payments Europe, Limited (ďalej len "Stripe”, registrovaná v Írsku, registračné číslo IE513174 so sídlom: The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland, Stripe VAT číslo: IE 3206488LH, website: https://stripe.com/en-sk/;

    -  prémiovými službami sa rozumejú služby spočívajúce vo výhodnejšom zobrazení prezentácie na webovom rozhraní a ďalšie služby, ktoré prevádzkovateľ aktuálne podľa webového rozhrania ponúka;

    -  prezentácia je ponuka tovaru či služieb predávajúceho na webovom rozhraní , uskutočňovaná najmä prostredníctvom textu, fotografií alebo iným spôsobom, ktorý webové rozhranie a prevádzkovateľ umožňuje. Prezentáciu je možné vytvárať prostredníctvom technického nastavenia užívateľského účtu;

    -  predávajúcim je každá právnická alebo fyzická osoba vystupujúca ako podnikateľ, ktorá v súlade s týmito obchodnými podmienkami ponúka prostredníctvom webového rozhrania svoj tovar alebo služby;

    -  prevádzkovateľ webového rozhrania (ďalej len "prevádzkovateľ") je spoločnosť eBonza s.r.o, so sídlom Křížovnická 86/6, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 06570798, DIČ: CZ06570798, zapísaná v obchodnom registri Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 284550;

    -  predplateným obdobím sa rozumie časový úsek, po ktorý je prevádzkovateľ povinný poskytovať predávajúcemu konkrétne služby v rámci registračného plánu, prípadne obdobie pre poskytovanie prémiových služieb;

    -  službami prevádzkovateľa (alebo len "službami") znamenajú všetky funkcie webového rozhrania, ktoré prevádzkovateľ umožňuje predávajúcemu; ide najmä o poskytnutie časti webového rozhrania predávajúcemu za účelom ponuky jeho tovaru či služieb. Službami prevádzkovateľa sa rozumejú aj prémiové služby, ak nie je v obchodných podmienkach uvedené inak;

    -  zmluva je akákoľvek zmluva o poskytovaní služieb uzavretá medzi prevádzkovateľom a predávajúcim podľa týchto obchodných podmienok;

    -  spotrebiteľom sa rozumie človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná;

    -   treťou osobou je akýkoľvek subjekt odlišný od prevádzkovateľa a predávajúceho;

    -  užívateľský účet je virtuálny účet predávajúceho na webovom rozhraní. Obchodné podmienky stanovujú pravidlá pre zriaďovanie účtu, jeho využívanie, správu, rušenie, prípadne ďalšie pravidlá a postupy týkajúce sa užívateľského účtu predávajúceho;

    -  užívaním služby sa rozumejú všetky aktivity predávajúceho na webovom rozhraní, najmä vkladanie prezentácie a využívanie prémiových služieb;

    - webovým rozhraním je rozhranie umiestnené na adrese www.ebonza.sk;

    -  sprostredkovanou zmluvou sa rozumie kúpna či iná zmluva, uzavretá prostredníctvom webového rozhrania medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.2.  Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce zo zmluvy. Obchodné podmienky ďalej stanovujú pravidlá pre vkladanie prezentácií a využívanie všetkých funkčných súčastí webového rozhrania predávajúcim. 

1.3.  Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom a predávajúcim. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v zmluve. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok. 

1.4.  Práva a povinnosti strán sa ďalej riadi podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní, vrátane cenníka. V otázkach tu neupravených sa vzťahy medzi prevádzkovateľom a predávajúcim riadi právnymi predpismi, najmä občianskym zákonníkom. 

1.5.  Predávajúci berie na vedomie, že pokiaľ obdrží od kupujúceho objednávku na  tovar či služby predávajúceho, zverejnenú na webovom rozhraní, a to prostredníctvom webového rozhrania, uzatvára následne kupujúci kúpnu (či inú) zmluvu priamo s predávajúcim. Predávajúci preto zodpovedá za splnenie všetkých povinností predávajúceho voči kupujúcemu (predovšetkým za riadne odovzdanie veci a umožnenie kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci, prípadne poskytnutie služby). Predávajúci ďalej zodpovedá za splnenie povinností podnikateľa voči spotrebiteľovi, t.j. predovšetkým poskytnutie informácií podľa § 1811 a 1820 občianskeho zákonníka (či už vo svojom užívateľskom účte, v samotnej prezentácii alebo iným spôsobom pred uzavretím zmluvy so spotrebiteľom). Predávajúci je ďalej povinný vystaviť kupujúcemu daňový doklad (vrátane údajov z objednávky kupujúceho), a to v súlade s právnymi predpismi štátu, v ktorom má podnikateľ sídlo. 

1.6.  Prevádzkovateľ nevstupuje do právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim a nie je zodpovedný za riadne plnenie predávajúceho voči kupujúcemu, nezodpovedá za obsah, kvalitu, pôvod, dodanie tovaru či obsah a kvalitu poskytnutej služby. 

1.7.  V priebehu registrácie a ďalej tiež potvrdením na webovom rozhraní predávajúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a súhlasí s nimi. 

 

2.       Registrácia a registračné plány 

2.1.  Pre využitie všetkých funkcií webového rozhrania, najmä pre vkladanie prezentácie a pre možnosť objednávky prémiových služieb, je nutné, aby bol predávajúci na webovom rozhraní registrovaný. Registráciu je možné urobiť prostredníctvom webového rozhrania. Do registračného formulára je predávajúci povinný vyplniť všetky požadované údaje, najmä obchodnú firmu (prípadne meno a priezvisko), sídlo, identifikačné číslo osoby (prípadne porovnateľný údaj, ak má predávajúci sídlo mimo Českej republiky), daňové identifikačné číslo, pokiaľ má predávajúci sídlo v členskom štáte EU (poprípade iný porovnateľný údaj)a ďalej kontaktné údaje predávajúceho (doručovaciu adresu, ak je odlišná od adresy sídla, email a telefón). Predávajúci obdrží prihlasovacie údaje emailom v zmysle technického nastavenia webového rozhrania. V následných krokoch je nutné vytvorenie účtu Stripe a jeho pripojenie k používateľskému účtu predajcu na webovom rozhraní.

2.2.  Pre prístup do používateľského účtu je potrebný email, resp. užívateľské meno a heslo. Prístupové údaje do užívateľského účtu je predávajúci povinný uchovávať v tajnosti. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou. 

2.3.  Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môže prevádzkovateľ bez náhrady zrušiť. V prípade zmien v údajoch je potrebné vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte predávajúceho. Pokiaľ v dôsledku uvedenia nepravdivých údajov vznikne prevádzkovateľovi škoda, predávajúci je povinný túto škodu prevádzkovateľovi uhradiť v jej plnej výške. 

 2.4.  Predávajúci je povinný predložiť dokumenty potvrdzujúce pravdivosť zadaných údajov, predovšetkým výpis zo živnostenského či obchodného registra, prípadne inú podobnú evidenciu. Dokumenty je nutné vložiť do registračného formulára. Predávajúci berie na vedomie, že ak príslušné dokumenty nedoloží, má prevádzkovateľ právo registráciu odmietnuť. 

2.5.  Prevádzkovateľ má právo užívateľský účet predávajúceho bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom tohto účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov Českej republiky alebo týchto obchodných podmienok. 

 2.6.  Počas registrácie si predávajúci zvolí registračný plán. Jednotlivé registračné plány predstavujú rozsah služieb poskytovaných prevádzkovateľom, najmä najvyšší možný počet tovarov alebo služieb, ktorý je predávajúci oprávnený prostredníctvom webového rozhrania ponúkať, počet obrázkov, ktorý je u jednotlivých produktov možné vložiť, poplatky, provízie a zvýhodnené ceny za prémiové služby a ďalšie údaje. Bližšia špecifikácia jednotlivých registračných plánov vrátane ich ceny a dĺžky predplateného obdobia je stanovená na webovom rozhraní. 

 2.7.  Služby (okrem prémiových služieb) v rámci základného registračného plánu (Basic plan) sú poskytované zdarma (s výnimkou úhrady provízie, transakčných alebo ďalších platieb súvisiacich s úhradou kupujúceho za tovary alebo služby) a nie sú čo do dĺžky trvania obmedzené predplateným obdobím. Aj v takom prípade je predávajúci povinný dodržiavať tieto obchodné podmienky. Služby v rámci ďalších registračných plánov sú poskytované za odplatu vždy na určené predplatené obdobie. 

 2.8.  Registračné plány je možné v priebehu poskytovania služieb meniť. Zmenu možno vykonať kedykoľvek. Pokiaľ bude registračný plán zmenený na lacnejší registračný plán, prevádzkovateľ nevracia predávajúcemu pomernú časť platby spoplatneného registračného plánu. 

      

 3. Zmluva o poskytovaní služieb 

 3.1.  Zmluva je uzavretá v okamihu, keď prevádzkovateľ potvrdí predávajúcemu prijatie registračného formulára. Ak sa prevádzkovateľ rozhodne registračný formulár potvrdiť, urobí tak spravidla do 10 dní od prijatia formulára. Prevádzkovateľ nie je povinný prijatie registračného formulára potvrdiť. V takom prípade bude predávajúceho kontaktovať s odmietnutím. 

3.2.  Zmenou registračného plánu dochádza k zmene zmluvy. Zmena zmluvy je účinná ku dňu potvrdenia žiadosti o zmenu registračného plánu prevádzkovateľom. 

3.3.  Pre uzavretie zmluvy medzi prevádzkovateľom a predávajúcim je nutné, aby predávajúci uzavrel zmluvu s poskytovateľom platobných služieb a mal zriadený platobný účet u tohto poskytovateľa. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a poskytovateľom platobných služieb, predovšetkým potom vzťah týkajúci sa platobného účtu, sa riadi príslušnými podmienkami poskytovateľa platobných služieb. Predávajúci je povinný sa týmito pravidlami riadiť.

 3.4.  Zmluva medzi predávajúcim a poskytovateľom platobných služieb nebude uzatvorená za predpokladu, že má predávajúci sídlo v krajinách, ktoré poskytovateľ platobných služieb považuje za rizikové, resp. v ktorých neposkytuje svoje služby.

3.5. Poskytovateľ platobných služieb je oprávnený požadovať od predajcu dokumenty v rozsahu stanovenom Všeobecnými podmienkami používania platobných služieb. Predávajúci berie na vedomie, že do doby, kým nenapojí svoj Stripe platobný účet na svoj užívateľský účet ma webpvp, rozhraní, nebude mu umožnené produkty predávať a jeho účet bude deaktivovaný a nebude viditeľný na webovom rozhraní. Ak predávajú svoj platobný účet úspešne napojí na užívateľský účet, stav užívateľského účtu bude zmenený na aktívny.

3.6. Ak nedôjde k uzavretiu zmluvy o poskytovaní platobných služieb medzi predávajúcim a poskytovateľom platobných služieb, zmluva medzi prevádzkovateľom a predávajúcim nevznikne. Ak bolo v takomto prípade poskytnuté prevádzkovateľovi či predávajúcemu od druhej zmluvnej strany akékoľvek plnenie, vráti prevádzkovateľ, resp. predávajúci toto plnenie druhej zmluvnej strane. Pokiaľ nedôjde k napojeniu platobného učtu v zmysle predchádzajúceho článku do 1 týždňa od uzatvorenia zmluvy medzi predávajúcim a prevádzkovateľom, je prevádzkovateľ oprávnený zmluvu vypovedať.

3.7.  Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi ním a prevádzkovateľom mal uzavretú zmluvu s poskytovateľom platobných služieb podľa článku 3.3 obchodných podmienok. V opačnom prípade má prevádzkovateľ právo prerušiť poskytovanie služieb až do odstránenia závadného stavu, prípadne má právo od zmluvy odstúpiť.

3.8.  Zmluva, ktorej predmetom sú prémiové služby, je uzavretá v okamihu, keď je uhradená cena týchto prémiových služieb.

     

 4.  Platobné podmienky

    4.1.  Provízia prevádzkovateľa

    4.1.1.      Na základe zmluvy o poskytovaní platobných služieb s poskytovateľom platobných služieb podľa článku 3.3 obchodných podmienok bude predávajúcemu zriadený u poskytovateľa platobných služieb platobný účet v príslušnej mene.

    4.1.2.     Peňažné prostriedky, ktoré predávajúci dostane za svoj tovar alebo služby od kupujúceho, budú uložené na technickom účte poskytovateľa platobných služieb, ku ktorému má prístup iba prevádzkovateľ a poskytovateľ platobných služieb. Predávajúci týmto splnomocňuje prevádzkovateľa na prijímanie platieb za tovar alebo služby od kupujúcich prostredníctvom technického účtu poskytovateľa platobných služieb. Predávajúci je povinný vo svojom užívateľskom účte potvrdiť, že bol tovar riadne doručený kupujúcemu a nahrať do používateľského účtu číslo zásielky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch zadržať prijaté platby za tovar alebo služby od kupujúcich po dobu 40 dní od prevzatia tovaru kupujúcim, poprípade po dobu 40 dní od vykonania nákupu v prípade, že tovar nebude riadne doručený

    4.1.3.    Najneskôr do 15 dní (s výnimkou uvedenou v predchádzajúcom článku) po potvrdení predávajúceho podľa článku 4.1.2. obchodných podmienok budú peňažné prostriedky znížené o províziu prevádzkovateľa a poplatky za vykonanie platby, prevedené z technického účtu na platobný účet predávajúceho na základe žiadosti o výber zo strany predávajúceho. Provízia patrí prevádzkovateľovi aj za predpokladu, že dôjde k neskoršiemu zrušeniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

    4.1.4.    O stave platobného účtu je predávajúci informovaný prostredníctvom svojho platobného účtu vedeného u príslušného poskytovateľa platobných služieb.  Všetky poplatky spojené s úhradou tovaru, služieb alebo prevodom peňažných prostriedkov od kupujúceho k predávajúcemu na platobný účet predávajúceho, resp. od predávajúceho ku prevádzkovateľovi webového rozhrania hradí predávajúci. Predávajúci obdrží informáciu o úhrade, resp. o stave svojho účtu v sekcii "Účtovníctvo". Predávajúci je oprávnený dať prostredníctvom tejto sekcie pokyn na prevedenie peňažných prostriedkov z platobného účtu na svoj bankový účet. Prevádzkovateľ je oprávnený tento prevod odmietnuť, a to z toho dôvodu, že predávajúci bude mať nevysporiadané záväzky voči konkrétnemu kupujúcemu či prevádzkovateľovi, najmä v prípade, keď predávajúci nedodá kupujúcemu zakúpený tovar, prípadne z dôvodu odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho. Peňažné prostriedky nie je možné vyplácať predávajúcemu v hotovosti. Prevedenie peňažných prostriedkov z platobného účtu na bankový účet predávajúceho môže podliehať poplatkom za prevod, podľa platného cenníku príslušnej banky. Tieto poplatky hradí predávajúci. Predávajúci je povinný zkontrolovať údaje (najmä číslo svojho bankového účtu) potrebné pre prevod z platobného na bankový účet predávajúceho. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za chybne zadané údaje.

    4.1.5.     Predávajúci je povinný mať v platobnom účte kladný zostatok vo výške aspoň 15, - EUR. V prípade, že by po prevedení prostriedkov z platobného účtu na bankový účet predávajúceho klesol zostatok pod túto hranicu, je prevádzkovateľ oprávnený prevod podľa článku 4.1.4 obchodných podmienok zamietnuť. V prípade zrušenia platobného účtu je predávajúci oprávnený požiadať prevádzkovateľa o vyplatenie vyššie uvedenej sumy. Prevádzkovateľ túto sumu vyplatí po započítaní všetkých nárokov prevádzkovateľa voči predávajúcemu.

    4.1.6.      Predávajúci berie na vedomie, že pri prevode z platobného účtu na bankový účet predávajúceho si môže poskytovateľ platobných služieb účtovať dodatočné transakčné a iné náklady (najmä ako poplatok za prevod meny, poplatok za transfer peňažných prostriedkov a iné). Výška týchto poplatkov je stanovená v príslušnom cenníku poskytovateľa platobných služieb na jeho webovom rozhraní. Predávajúci je povinný sa s výškou týchto poplatkov oboznámiť pred uskutočnením akejkoľvek transakcie. Ak vzniknú prevádzkovateľovi náklady v dôsledku transakcie predávajúceho, predávajúci je povinný tieto náklady v plnej výške uhradiť.

    4.1.7.    Ak dôjde v dôsledku odstúpenia od zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim k ukončeniu ich zmluvného vzťahu, budú peňažné prostriedky z technického účtu u poskytovateľa platobných služieb prevedené späť na účet kupujúceho. Predávajúcemu v takom prípade nepatrí právo na vrátenie poplatkov za prevod peňažných prostriedkov a prevádzkovateľ má v tomto prípade voči predávajúcemu právo na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uskutočnenými transakciami. V prípade vrátenia peňažných prostriedkov kupujúcemu, predávajúci je povinný uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady a poplatky spojené s touto transakciou.

    4.1.8. Výška provízie prevádzkovateľa je uvedená v cenníku registračného plánu. Výšku provízie je prevádzkovateľ oprávnený jednostranne meniť. O tejto zmene informuje prevádzkovateľ predávajúceho prostredníctvom jeho užívateľského konta najneskôr 14 dní pred plánovanou zmenou. Všetky predplatené služby doteraz objednané predávajúcim budú poskytované za pôvodnú cenu. V prípade nových objednávok služieb sa bude postupovať podľa novej ceny.

    4.1.9.  Prevádzkovateľ zašle predávajúcemu faktúru obsahujúcu vyúčtovanie provízie za predchádzajúci mesiac  v súlade s technickým nastavením užívateľského účtu (v Českých korunách, ak je predávajúci osobou so sídlom v Českej republike a založeným účtom na českej verzii webovej stránky, poprípade v eurách, ak je predávajúci osoba so sídlom mimo Českú republiku, resp. so sídlom v Českej republike a založeným účtom na medzinárodnej verzii webového rozhrania, t.j. v príslušnej mene webového rozhrania, na ktorom je predávajúci registrovaný). Táto faktúra bude zaslaná vždy najneskôr 15. deň v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom prebehla úhrada príslušnej provízie. Faktúra je vystavená v elektronickej podobe a zaslaná na email predávajúceho. Ak je sídlo predávajúceho v Českej republike, faktúra bude zahŕňať príslušnú výšku DPH za fakturované služby. Splatnosť týchto faktúr je 14 dní. V prípade omeškania s úhradou provízie je predávajúci povinný uhradiť prevádzkovateľovi úroky z omeškania vo výške 0,1 % denne z dlžnej čiastky.

    4.1.10.  Predávajúci je povinný hradiť všetky poplatky za transkacie finančných prostriedkov, ktoré vzniknú v dôsledku prevodu prostriedkov v súvislosti so zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim. Pokiaľ v dôsledku porušenia tejto povinnosti vznikne prevádzkovateľovi škoda, je predávajúci povinný túto škodu v plnej výške nahradiť. Zároveň je prevádzkovateľ v tomto prípade oprávnený s predávajúcim ukončiť spoluprácu bez náhrady , najmä zablokovať užívateľský účet predávajúceho. 

 

    4.2.  Predplatné registračných plánov 

     4.2.1.    Cena registračných plánov je hradená vždy jednorázovo vopred na nasledujúce predplatené obdobie. Dĺžka predplateného obdobia a cena registračných plánov je uvedená na webovom rozhraní v užívateľskom účte predávajúceho.

     4.2.2.    Cenu je možné hradiť bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány Stripe.

     4.2.3.    Prípadné ďalšie spôsoby platby sú zobrazené na webovom rozhraní. 

     4.2.4.     Pokiaľ je cena hradená prostredníctvom platobnej brány, je cena splatná bezprostredne po uskutočnení objednávky. Záväzok predávajúceho je v takom prípade splnený pripísaním peňažnej čiastky na účet prevádzkovateľa zriadený poskytovateľom platobných služieb. Faktúra je vystavená v elektronickej podobe a zaslaná emailom predávajúcemu. 

 

    4.3   Úhrada prémiových služieb

       4.3.1.   Cena za prémiové služby je hradená vždy vopred za určené časové obdobie stanovené na webovom rozhraní. Cena prémiových služieb je stanovená na webovom rozhraní.

       4.3.2.   Cenu možno hradiť spôsobmi podobnými ako pri úhrade predplatného pri registračných plánoch.

     

5. Podmienky prezentácie a poskytovania služieb 

            5.1.     Prezentácie je možné vkladať na webové rozhranie prostredníctvom užívateľského účtu predávajúceho. Užívateľský účet prevádzkovateľ vytvorí najneskôr do 14 dní od uzavretia zmluvy. Rozsah prezentácie je obmedzený zvoleným registračným plánom. 

            5.2.     V prezentácii uvedie predávajúci pravdivé a úplné informácie týkajúce sa ponúkaného tovaru, vrátane kvalitných fotografií, ktoré sa ponúkaného tovaru či služby týkajú. 

            5.3.     Predávajúci vytvára prezentáciu v jazyku, ktorá zodpovedá jazykovej verzii webového rozhrania, inak len v anglickom jazyku, ak ide o medzinárodnú verziu webového rozhrania. Prezentácie musia byť vytvárané len v sekciách, do ktorých spadajú s ohľadom na povahu ponúkaného tovaru či služieb a musia byť vytvárané vážne a určite. 

           5.4.      Predávajúci nie je oprávnený prostredníctvom webového rozhrania ponúkať:

          -       použitý tovar;

          -       tovar, ktorý svojou povahou zasahuje do práv tretích osôb, najmä priemyselných práv či práv  autorských;

          -      alkohol, cigarety, omamné látky či iné obdobné tovary;

          -      tovar alebo služby so sexuálnym či erotickým podtextom;

          -      eskortné služby;

          -      zbrane a strelivo;

          -      zlato, striebro, platinu a iné drahé kovy vo forme investičných kovov (neplatí pre drahé kovy, ktoré  sú súčasťou šperkov, prípadne iného podobného tovaru);

          -      farmaceutické produkty;

          -      kryptomeny;

          -      kópie, falzifikáty a napodobeniny;

          -      služby súvisiace s multilevel marketingom a províznymi systémami alebo neoprávneným rozmnožovaním, požičiavaním, prenajímaním alebo predajom predmetov práv duševného  vlastníctva. 

 

           5.5.   Predávajúci nie je oprávnený na webové rozhranie vkladať obsah (najmä obrázky, texty, fotografie), ktoré:

         -       zobrazujú násilie alebo podnecujú nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery alebo náboženského, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k určitej národnostnej či etnickej skupine;

         -       môže predstavovať konanie zneužívajúce či obmedzujúce hospodársku súťaž, ktoré je spôsobilé privodiť ujmu iným subjektom, a to najmä vo forme klamlivej reklamy, klamlivého označenia tovaru alebo služieb, zneisteniu, parazitovaniu na povesti, zľahčovaniu, zakázané porovnávacie reklamy, alebo iného obdobného konania ;

         -       porušuje autorské práva a práva duševného vlastníctva prevádzkovateľa či tretích osôb;

         -       obsahuje kontaktné informácie na inú osobu alebo údaje, ktoré môžu byť považované za osobné údaje, pokiaľ k tomu táto osoba nedala súhlas;

         -       obsahuje nepravdivé alebo skresľujúce informácie o ponúkanom tovare či službe predávajúceho;

         -       obťažuje ostatných užívateľov webového rozhrania alebo im zamedzuje v riadnom využívaní služieb prevádzkovateľa;

         -       obsahuje vulgarizmy alebo iné výrazy ktorých význam je v rozpore so všeobecnými zásadami slušnosti a etiky;

         -       vyzýva k porušovaniu legislatívy alebo toto porušovanie schvaľuje;

         -       je spôsobilý ohroziť mravný vývoj detí a mladistvých alebo ich fyzický alebo psychický vývoj

         -       je spôsobilý ohroziť chod webového rozhrania alebo webové rozhranie nadmerne zaťažuje;

         -       propaguje iný tovar či službu ako tovar či službu, ku ktorej sa pridáva hodnotenie či komentár;

         -       obsahuje neopodstatnený počet interpunkčných znamienok, hviezdičiek a podobných znakov; alebo

         -       iným spôsobom porušuje tieto obchodné podmienky, platné právne predpisy Českej republiky alebo dobré mravy. 

    5.6.        Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obsah, ktorý odporuje článku 5.5 obchodných podmienok bez náhrady z webového rozhrania odstrániť. Zároveň je prevádzkovateľ oprávnený odstrániť prezentácie predávajúceho, pokiaľ tieto prezentácie súvisia s tovarom alebo službami uvedenými v článku 5.4 obchodných podmienok. Posúdenie, či obsah odporuje spomínaným ustanoveniam je úplne na uvážení prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený odstrániť prezentáciu, ak táto prezentácia odporuje článkom 5.2 a 5.3 obchodných podmienok. 

    5.7.          Predávajúci prehlasuje a zodpovedá za to, že:

    -        je vlastníkom veci, ktorá je predmetom prezentácie, alebo je vlastníkom splnomocnený k tomu, aby tovar predal;

    -       je oprávnený predávať tovar alebo poskytovať služby, ktoré sú predmetom prezentácie (najmä s ohľadom na zákonnú reguláciu podľa právnych predpisov aplikovateľných v mieste predaja tovaru či v mieste poskytnutia služby);

    -       spĺňa podmienky právnych predpisov a týchto obchodných podmienok potrebné na registráciu a zverejňovanie prezentácie;

    -       pri užívaní služieb sa riadi platnými právnymi predpismi a týmito obchodnými podmienkami;

    -       si je vedomý skutočnosti, že v dôsledku pozastavenia či zmeny poskytovania služby môže stratiť dočasne alebo trvalo prístup k obsahu webového rozhrania 

    5.8.         Predávajúci prehlasuje a zodpovedá za to, že je držiteľom licencií k textom, fotografiám, ilustráciám a ďalším materiálom, ktoré tvoria obsah prezentácie.  Ak predávajúci nie je držiteľom príslušnej licencie, zabezpečí súhlas autora so spracovaním. 

    5.9.         Ak sa akékoľvek vyhlásenie v článku 5.7 ukáže byť nepravdivým, alebo ak predávajúci poruší svoju povinnosť podľa článkov 5.3, 5.4, 5.5 alebo 5.6, a v súvislosti s tým bude po prevádzkovateľovi vymáhané akékoľvek plnenie treťou stranou, má prevádzkovateľ nárok následne vymáhať od predávajúceho náhradu škody a náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vzniknú, vrátane nákladov na právne zastúpenie. Predávajúci sa ďalej zaväzuje odškodniť prevádzkovateľa za všetky straty, náklady, výdavky, nároky, riadenia alebo požiadavky vznesené voči prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia práv duševného vlastníctva tretích osôb predávajúcim. 

    5.10.     Webové rozhranie umožňuje tretím osobám (najmä kupujúcim) priamo kontaktovať predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že pri komunikácii s kupujúcimi nebude jednať takým spôsobom, ktorý by bol spôsobilý poškodiť dobré meno prevádzkovateľa a ním poskytovaných služieb. Pri porušení povinnosti podľa predchádzajúcej vety má prevádzkovateľ právo požadovať od predávajúceho náhradu škody, ktorá mu týmto vznikla, a ďalej má právo ukončiť s predávajúcim spoluprácu. Predávajúci vybavuje správy, ktoré obdrží od kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď správu od kupujúceho obdrží. Predávajúci nie je oprávnený prostredníctvom webového rozhrania dohovárať sa na predaji tovaru alebo poskytnutí služby mimo webové rozhranie. 

    5.11.     Predávajúci rieši prípadné odstúpenie od zmluvy, resp. reklamačné konanie prostredníctvom webového rozhrania, a to do 14 dní od okamihu, kedy je na webovom rozhraní tovar označený ako doručený. Následná komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim prebieha mimo webové rozhranie.

    5.12.     Prevádzkovateľ je oprávnený kontrolovať vzájomnú komunikáciu medzi predávajúcim a kupujúcim. 

    5.13.     V prípade, že prevádzkovateľ dostane od kupujúceho recenziu na tovar či službu predávajúceho, je oprávnený túto recenziu uverejniť na webovom rozhraní v sekcii, ktorá je na to určená. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo recenziu upraviť tak, aby mohla byť zverejnená na webovom rozhraní. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený použiť takto poskytnutú recenziu na marketingové účely. 

    5.14.      Predávajúci je povinný v prípade uzavretia zmluvy s kupujúcim postupovať v súlade s právnymi predpismi Českej republiky, prípadne právnymi predpismi štátu, v ktorom má predávajúci sídlo alebo v ktorom sa nachádza kupujúci (ak je kupujúci spotrebiteľom a ak je táto legislatíva pre spotrebiteľov priaznivejšia). Najmä má predávajúci povinnosť poskytnúť kupujúcemu potrebné informácie pred uzatvorením zmluvy a po uzavretí zmluvy s kupujúcim odovzdať tovar či poskytnúť službu v kvalite, na ktorej sa predávajúci s kupujúcim dohodnú. Ak nebude medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak, expeduje predávajúci tovar do 3 pracovných dní, prípadne v tejto lehote začne poskytovať služby. 

    5.15.       Pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, predávajúci sa zaväzuje vo vzťahu ku kupujúcemu rešpektovať pravidlá stanovené vo Všeobecných obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku. Predávajúci je oprávnený vytvoriť svoje zvláštne obchodné podmienky, ktoré sa líšia od pravidiel stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach, resp. Reklamačnom poriadku, v takom prípade je však vždy povinný zabezpečiť, aby bola dosiahnutá minimálna úroveň ochrany spotrebiteľa stanovená Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom, prípadne ochrana ustanovené právnymi predpismi štátu, v ktorom má kupujúci bydlisko, ak je spotrebiteľom. 

    5.16.       Predávajúci je povinný riešiť s kupujúcim prípadné sťažnosti a reklamácie chýb dodaného tovaru alebo poskytnutej služby v súlade s reklamačným poriadkom prevádzkovateľa, prípadne v súlade s platnou legislatívou Českej republiky alebo legislatívou platnou a účinnou v mieste trvalého bydliska kupujúceho, ak je táto legislatíva pre kupujúceho priaznivejšia. 

    5.17.       V prípade, že budú reklamácie tovaru či služieb, prípadne odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho uplatnené u prevádzkovateľa (vrátane zaslania tovaru na reklamáciu, poprípade na účely odstúpenia od zmluvy), odovzdá prevádzkovateľ túto reklamáciu či odstúpenie predávajúcemu. Zároveň zašle prevádzkovateľ predávajúcemu reklamovaný tovar, prípadne tovar, od ktorého kupujúci odstúpil. Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať si účelne vynaložené náklady za uvedené preposlanie u predávajúceho a predávajúci je povinný tieto náklady uhradiť bez zbytočeného odkladu, najneskôr však do 14 dní od okamihu, kedy prevádzkovateľ na tieto náklady predávajúceho upozorní. 

    5.18.     Predávajúci je povinný kupujúceho informovať o prijatí objednávky a o jej odoslaní, ako aj o všetkých ďalších informáciách, ktoré by mohli byť vzhľadom k objednávke pre kupujúceho relevantné (najmä informácie o stave objednávky). Informovanie kupujúceho vykonáva predávajúci prostredníctvom svojho užívateľského konta. 

    5.19.     Podmienky poskytovania prémiových služieb sa riadi informáciami a pokynmi, ktoré sú uvedené vždy u konkrétnej prémiové služby na webovom rozhraní. Prevádzkovateľ začne poskytovať prémiové služby bez zbytočného odkladu, kedy mu predávajúci dodá potrebné podklady, ak sú tieto podklady vyžadované, inak bez zbytočného odkladu od úhrady ceny za tieto prémiové služby. 

    5.20.     Predávajúci sa zaväzuje pri každej zmene týkajúcej sa informácií uvedených v prezentácii (najmä podmienok prezentovaného predaja) vykonať úpravu prezentácie, prípadne jej odstránenie. 

    5.21.     Predávajúci používa webové rozhranie na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu priamu ani nepriamu škodu alebo ujmu, vrátane straty uložených dát, ktorá je dôsledkom použitia alebo nemožnosti použitia webového rozhrania. Ak by napriek vyššie uvedenému bola uznaná povinnosť prevádzkovateľa na náhradu škody alebo ujmy, je táto povinnosť obmedzená len do výšky ceny služieb, ohľadom ktorých došlo k vzniku škody. 

    5.22.     Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. 

    5.23.     Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť poskytovanie služieb a prístup k webovému rozhraniu z dôvodu technických výpadkov, aktualizácie webového rozhrania, či údržby serverov. Prevádzkovateľ v takom prípade nezodpovedá za nemožnosť použitia webového rozhrania. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť jednotlivé funkcie webového rozhrania. 

    5.24.     Prevádzkovateľ nie je za žiadnych okolností zodpovedný za nepriamu škodu, ako je hospodárska strata, strata zákazníkov alebo ujma na dobrom mene či značke predávajúceho, ktorá môže vzniknúť v súvislosti so službami prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škodu, ktorá predávajúcemu vznikne v dôsledku vyššej moci, ktorú prevádzkovateľ nemohol odvrátiť. Medzi tieto prípady patrí najmä odstávka elektrickej energie, požia alebo záplavy, ozbrojený konflikt, občianske nepokoje alebo akákoľvek iná podobná okolnosť, ktorá bráni prevádzkovateľovi v riadnom poskytovaní služieb. 

 

    6.       Spracovanie osobných údajov kupujúcich 

    6.1.          Prevádzkovateľ a predávajúci vystupujú vo vzťahu ku kupujúcemu ako spoloční správcovia osobných údajov. Predávajúci má za účelom plnenia sprostredkovanej zmluvy prístup k osobným údajom kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska (prípadne doručovacia adresa), telefónne číslo alebo email. 

    6.2.          Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje kupujúcich uvedené v článku 6.1.  obchodných podmienok výlučne za účelom splnenia sprostredkovanej zmluvy. 

    6.3.          Predávajúci je povinný osobné údaje uvedené v článku 6.1.  obchodných podmienok spracovávať výlučne prostredníctvom webového rozhrania. Predávajúci nesmie osobné údaje kupujúcich spracovávať, zverejňovať, rozširovať či ukladať mimo webové rozhranie, okrem spracovania osobných údajov za účelom plnenia zmluvy s kupujúcim (napríklad vystavenia faktúry či zaslanie tovaru). 

    6.4.          Predávajúci je povinný dodržiavať všetky právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov, podľa právnych predpisov  Českej republiky, Európskej únie, prípadne ďalších právnych poriadkov, ktoré sa použijú na úpravu právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci je povinný najmä zabezpečiť úplnú ochranu osobných údajov pred ich zneužitím. 

    6.5.          Informačné povinnosti aj výkon práv v súvislosti s osobnými údajmi kupujúcich zabezpečuje prevádzkovateľ. 

    6.6.          V prípade, že sa na predávajúceho obráti kupujúci so žiadosťou o výkon svojich práv v súvislosti s jeho osobnými údajmi, je predávajúci povinný túto žiadosť bez zbytočného odkladu odovzdať prevádzkovateľovi, ktorý ju vybaví. 

    6.7.          Ak predávajúci poruší akúkoľvek svoju povinnosť podľa tohto článku 6 obchodných podmienok, a v súvislosti s tým bude po prevádzkovateľovi vymáhané akékoľvek plnenie treťou stranou, má prevádzkovateľ nárok následne vymáhať od predávajúceho náhradu škody a náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vzniknú, vrátane nákladov na právne zastúpenie. 

 

    7.       Reklamácie

    7.1.          Práva predávajúceho zo zodpovednosti za vady sa riadi platnými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925 občianskeho zákonníka).

    7.2.          Predávajúci je oprávnený reklamovať poskytnuté služby iba ak tieto služby z dôvodov na strane prevádzkovateľa nezodpovedajú popisu na webovom rozhraní alebo nie sú poskytované vrámci dohodnutej doby.

    7.3.          Reklamáciu je predávajúci povinný oznámiť prevádzkovateľovi ihneď po zistení závady, a to na kontaktný e-mail prevádzkovateľa, najneskôr však k dátumu ukončenia spolupráce medzi predávajúcim a prevádzkovateľom.

    7.4.          Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, prevádzkovateľ bezodkladne urobí nápravu, najmä poskytne službu tak, aby služba zodpovedala zmluve, prípadne má predávajúci nárok na primeranú zľavu z ceny, alebo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí (ak je vada služby takého charakteru, že ide o podstatné porušenie zmluvy).

     

    8.       Doba poskytovania služieb 

    8.1.          Služby (okrem prémiových služieb) sú predávajúcemu poskytované počas predplateného obdobia. V prípade, kedy nie je najneskôr ku koncu predplateného obdobia uhradená cena registračného plánu na ďalšie obdobie, obmedzí prevádzkovateľ predávajúcemu služby na rozsah stanovený základným bezplatným registračným plánom /Basic plan/. 

    8.2.          Predávajúci je oprávnený odstrániť svoje prezentácie kedykoľvek prostredníctvom svojho užívateľského účtu, prípadne zrušiť svoj užívateľský účet zaslaním žiadosti o zrušenie účtu na kontaktný email prevádzkovateľa. Predávajúci berie na vedomie, že ak svoj užívateľský účet zruší, nepatrí mu náhrada za nevyčerpanie predplateného obdobia, prípadne nevyčerpanie prémiových služieb. 

    8.3.          Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez náhrady odstrániť prezentácie, ktoré odporujú týmto obchodným podmienkam, prípadne zrušiť užívateľský účet, ak jeho prostredníctvom dochádza k porušovaniu týchto obchodných podmienok. Ďalej je prevádzkovateľ oprávnený odstrániť všetky prezentácie pri ukončení prevádzkovania webového rozhrania. 

    8.4.          Prémiové služby sú poskytované počas doby, na ktorú ich predávajúci objednal a uhradil. Ak je prezentácia, ku ktorej sa prémiové služby vzťahujú, odstránená predávajúcim (z akéhokoľvek dôvodu) alebo prevádzkovateľom (z dôvodu porušenia týchto obchodných podmienok, právnych predpisov Českej republiky alebo dobrých mravov), nemá predávajúci nárok na vrátenie žiadnej časti úhrady za prémiové služby. 

    8.5.          Ukončenie poskytovania služieb zo strany prevádzkovateľa nemá vplyv na povinnosť predávajúceho uhradiť poskytovateľovi všetky doposiaľ neuhradené platby, zmluvné pokuty alebo úroky z omeškania. 

    8.6.          Prevádzkovateľ je oprávnený obmedziť poskytovanie služieb v prípade, ak je predávajúci v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby prevádzkovateľovi a predávajúci nemá v platobnom účte dostatok finančných prostriedkov na úhradu dlžnej čiastky. Prevádzkovateľ môže ďalej prerušiť poskytovanie služieb v prípade, ak predávajúci neuhradí akúkoľvek dlžnú čiastku do 30 dní od dátumu splatnosti. Pokiaľ predávajúci neuhradí dlžnú čiastku ani do 90 dní od dátumu splatnosti, prevádzkovateľ je oprávnený užívateľský účet predávajúcemu bez náhrady zrušiť a poskytovanie služieb bez náhrady ukončiť.

     

    9.  Ochrana obchodného tajomstva a obchodnej politiky prevádzkovateľa 

    9.1.          Pri dojednávaní zmluvy a jej plnenia môžu byť predávajúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy. Predávajúci sa zaväzuje tieto informácie najmä:

    -          uchovávať ako dôverné;

    -          neposkytnúť ich bez súhlasu prevádzkovateľa inej osobe;

    -          nevyužiť ich na iný účel, než na plnenie zmluvy;

    -          nevyužiť ich akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom. 

    9.2.          Ďalej sa predávajúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu prevádzkovateľa robiť kópie podkladov, ktoré mu prevádzkovateľ odovzdal. 

    9.3.          V prípade porušenia povinnosti v článku 9.1 a 9.2 týchto obchodných podmienok má prevádzkovateľ právo ukončiť spoluprácu a odstrániť bez náhrady všetky prezentácie predávajúceho. Právo na náhradu škody nie je týmto nijako dotknuté.

     

    10.   Záverečné ustanovenia 

    10.1.       Predávajúci prehlasuje, že rozumie každej časti webového rozhrania a nepožaduje preklad webového rozhrania. 

    10.2.      Komunikácia medzi predávajúcim a prevádzkovateľom prebieha výhradne v elektronickej forme (emailom, prípadne prostredníctvom webového rozhrania), ak sa nedohodnú strany na inom postupe. Správa zaslaná druhej zmluvnej strane sa považuje za doručenú 3 dňom po jej odoslaní. 

    10.3.      Všetky informácie uvedené na webovom rozhraní sú iba informatívneho charakteru, prevádzkovateľ nezodpovedá za ich správnosť, aktuálnosť či úplnosť. 

    10.4.       Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený autorským právom prevádzkovateľa alebo právami ďalších osôb. Predávajúci nie je oprávnený obsah webového rozhrania meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez súhlasu prevádzkovateľa či súhlasu držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či odplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní. 

    10.5.       eBonza je registrovanou ochrannou známkou prevádzkovateľa. 

    10.6.    Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. 

    10.7.   Prevádzkovateľ je oprávnený si jednostranne započítať svoje nároky voči nárokom predávajúceho. Predávajúci s týmto vyjadruje svoj súhlas. 

    10.8.   Prevádzkovateľ je oprávnený previesť pohľadávky voči predávajúcemu na tretiu osobu. V prípade omeškania predávajúceho s akoukoľvek platbou voči prevádzkovateľovi, prevádzkovateľ je oprávnený účtovať si úrok z omeškania vo výške 0,1 %z dlžnej čiastky denne. Pokiaľ sa predávajúci dostane do omeškania s úhradou akejkoľvek platby voči prevádzkovateľovi, prevádzkovateľ je oprávnený odpočítať príslušnú čiastku z platobného účtu predávajúceho u poskytovateľa platobných služieb. Pokiaľ na tomto platobnom účte nebude dostatok finančných prostriedkov, prevádzkovateľ je oprávnený dočasne bez náhrady prerušiť poskytovanie služieb do doby, kým predávajúci dlžnú čiastku uhradí. 

    10.9.       V prípade, že sa predávajúci ocitne v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby určenej prevádzkovateľovi po dobu dlhšiu ako 30 dní, prevádzkovateľ zašle predávajúcemu písomnú upomienku. Prevádzkovateľ je v takom prípade oprávnený účtovať náklady na vystavenie a zaslanie tejto upomienky, ktoré nepresahujú 5,- EUR. V tomto prípade prevádzkovateľ obmedzí prístup predávajúcemu do užívateľského účtu. Pokiaľ nedôjde k úhrade dlžnej čiastky do 90 dní od dátumu splatnosti, prevádzkovateľ užívateľský účet bez náhrady zruší. 

    10.10.   Ak vzťah súvisiaci s použitím webového rozhrania alebo právny vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Prevádzkovateľ a predávajúci zjednávajú, že prípadné spory zo zmluvy sa budú prerokúvať pred súdmi v Českej republike. 

    10.11.   Obchodné podmienky sú vyhotovené vo viacerých jazykoch, pričom rozhodujúce je znenie v českej jazykovej verzii. 

    10.12.   V prípade, ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, použije sa namiesto neho ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu. 

    10.13.   Znenie obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť či dopĺňať. Obchodné podmienky v novom znení budú vždy zverejnené na webovom rozhraní, prevádzkovateľ o zmene podmienok predávajúceho neinformuje iným spôsobom. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

     

    Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 9.2.2021.