Posudky

Precíznosť, ochota, ústretovosť, flexibilnosť, cit pre detail. To je len zopár slov, ktoré v skratke vystihujú profesionálny prístup eBonza MARKETPLACE. Ak Vás unavuje nakupovanie rôznych tovarov na rôznych stránkach, tak eBonza je to správne miesto, kde už „nikde chodiť nemusíte“. Všetko, čo potrebujete nájdete na jednom mieste a pod jednou strechou. Pevne verím, že sa tu stretnú ľudia, ktorí milujú bezpečné nakupovanie, a tak podporia napredovanie a rast eBonza MARKETPLACE vo svete internetu.

Precision, willingness, helpfulness, flexibility, attention to detail. These are just a few words that sum up the professional approach of eBonza MARKETPLACE. If you are tired of buying different goods on different sites, then eBonza is the right place where you "don't have to go anywhere" anymore. Everything you need can be found in one place and under one roof. I firmly believe that people who love safe shopping will meet here, and thus support the progress and growth of eBonza MARKETPLACE in the world of the Internet.

MoreLess

Som veľmi rada, že môžem byť súčasťou tohto marketplacu od jeho začiatkov. Aj teraz je táto stránka do detailov prepracovaná a každým dňom sa zlepšuje. Ako predajcovi sa mi páči prehľadnosť a jednoduchosť pridávania produktov a pekný vizuálny výsledok celej stránky. Ako hlavný prínos tejto stránky vidím úplnú bezpečnosť pre predajcov a kupujúcich, kde s istotou vieme, že celý predaj prebehne v poriadku. Predajcovia sú overení klienti a kupujúci o svoje peniaze určite neprídu.

I am very pleased that I can be part of this e-market since its beginning. Even now this page has been worked out in detail and is improving every day. As a seller, I like the clarity and easiness of adding products and the nice visual result of the entire site. As a major benefit of this site, I see complete security for sellers and buyers, where we know for sure that the entire sale will go well. Sellers are verified clients and buyers will certainly not lose their money.

MoreLess

Vďaka portálu eBonza Marketplace. Celková komunikácia s pani Renatkou bola od začiatku veľmi príjemná, ústretová a zodpovedané všetky otázky. Toto bol jeden z kľúčových prvkov pri rozhodnutí zaregistrovať sa ako predajca na eBonze. Celkový dizajn tohto e-trhu je veľmi prehľadný, každý sa v ňom ľahko zorientuje. eBonzu odporúčam každému. Aj predávajúcich aj kupujúcich. Aj v takýchto „online“ vzťahoch (u mňa) záleží na komunikácii a vzájomnej podpore.

Thanks to the eBonza Marketplace portal. The overall communication with Mrs. Renatka was very pleasant, welcoming from the beginning and all questions were answered. This was one of the key elements in the decision to register as a reseller on eBonza. The overall design of this e-market is very clear, everyone can easily find their way around it. I recommend eBonza to everyone. Both sellers and buyers. Even in such "online" relationships, (for me) it depends on communication and mutual support.

MoreLess

eBonza propaguje aj moje výrobky - drobné dekorácie interiéru a exteriéru. Tento Marketplace spĺňa všetky moje predstavy o tom, ako by som chcela ponúkať svoje produkty a samozrejme nakupovať. Je bezpečný, čo je pre mňa v dnešnej dobe plnej podvodov dôležité, prístup majiteľov je vysoko profesionálny, na nezaplatenie, predáva sa aj kupuje s prehľadom. Tu môžete nakupovať, predávať, inzerovať. Predovšetkým nemusíte platiť extrémne vysoké mesačné poplatky za niektorý e-shop s obmedzenými funkciami...ako ja predtým. Som maximálne spokojná, pretože sú chránené práva kupujúcich aj predávajúcich, čo je pri predaji dôležité. Teším sa na dlhodobú spoluprácu. Preto sa neváhajte registrovať, nakupovať a predávať, budete veľmi spokojní.

eBonza also promotes my products - small interior and exterior decorations. This Marketplace fulfills all my ideas of how I would like to offer my products and, of course, shop. It is safe, which is important for me in today's time full of fraud, the approach of the owners is highly professional, invaluable, it is sold and bought with an overview. You can buy, sell, advertise here. Especially, you do not need to pay extremely high monthly fees for some e-shop with limited functionalities...as I did before. I am extremely satisfied because both the rights of buyers and sellers are protected, which is important in the store. I look forward to long-term cooperation. Therefore, do not hesitate to register, buy and sell, you will be very happy.

MoreLess
Napísať recenziu